Impressum

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN
(ART. 13 EU-VERORDENING 2016/679)

Doel van de behandeling en verplichte bepaling. De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en gebruikt uw gemeenschappelijke gegevens (bijv. naam, voornaam, fiscale code, adres, enz.) uitsluitend voor de uitvoering van de zakelijke relatie tussen de partijen en voor de uitvoering van de verplichtingen die in de Italiaanse en EU-wetgeving zijn vastgelegd. Het verstrekken van dergelijke gegevens is verplicht. De behandeling is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.

Marketing. De door u verstrekte gegevens kunnen door ons worden gebruikt voor marketingdoeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verzenden van reclamemateriaal (nieuwsbrieven, flyers, speciale e-mails, enz.) en informatie, het uitvoeren van commerciële enquêtes, enz. met betrekking tot onze producten en/of diensten, alleen na uw specifieke en optionele toestemming; het niet geven van deze toestemming heeft geen invloed op de uitvoering van de hoofddienst.

Verantwoordelijk voor de behandeling. Voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de bestaande relatie tussen de partijen (bedoeld in het hoofdstuk “Doel van de verwerking en dwingende bepaling”), kan het noodzakelijk zijn om Structuren waarmee wij samenwerken in te schakelen; deze structuren, die een formele opdracht van ons hebben gekregen en benoemd zijn tot “gegevensverwerker”, zijn de boekhouder en onze IT-dienstverleners/softwareleveranciers. Het is wel verstaan dat wij de gegevensverwerkers alleen de gegevens zullen meedelen die nodig zijn om de dienst uit te voeren, waarbij wij de voorkeur geven aan het anonimiseren van de gegevens. De lijst van de Structuren die met ons samenwerken is verkrijgbaar bij de Data Controller.

Communicatie, verspreiding en overdracht van gegevens naar derde landen of internationale organisaties. Voor de uitvoering van de dienst (“Doel van de behandeling en dwingende bepaling”) kunnen wij uw gegevens ook doorgeven aan personen die geïdentificeerd zijn als juridisch of fiscaal adviseur, transportbedrijven, banken, enz. De mededeling van dergelijke gegevens is daarom verplicht. De door u verstrekte gegevens worden door ons niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties buiten de EU. De door u verstrekte gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt zonder uw specifieke en voorafgaande toestemming.

Verwerkingsmethoden, geautomatiseerde besluitvormingsprocessen en bewaartermijnen van gegevens. Uw gegevens worden niet verwerkt door geautomatiseerde besluitvormingsprocessen. De informatie over u wordt bewaard gedurende de gehele duur van de bestaande relatie tussen partijen en in ieder geval gedurende de periode waarin de burgerlijke, boekhoudkundige en fiscale wetgeving voorziet en die kan leiden tot extra opslagtermijnen.

Rechten van de belanghebbende en klacht bij de Privacy Garant. U hebt het recht om op elk moment toegang te vragen tot uw gegevens, de wijziging, integratie of verwijdering ervan, beperking van of verzet tegen de behandeling ervan, indien er legitieme redenen zijn, en de overdraagbaarheid van dergelijke gegevens naar een andere houder van de behandeling. U kunt ook een klacht indienen bij de Nationale Controleautoriteit, als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking. De verantwoordelijke voor de verwerking is Dr. Arch. Barry van Eldijk, statutair gevestigd te Via Palermo 59, 39100 Bolzano (BZ). Om de rechten uit te oefenen waarin de wet voorziet en die hierboven specifieker zijn gespecificeerd, kunt u contact opnemen met de eigenaar op de hoofdzetel of door te bellen naar het nummer 0471 / 053202 of door te schrijven naar info@green-partners.eu